IMKB 100 118808 
USD 6,8508 
EURO 7,8305 
ALTIN 398,306