IMKB 100 104830 
USD 3,9198 
EURO 4,6445 
ALTIN 162,786